Dysocjacja jonowa kwasów

    Roztwory wszystkich kwasów przewodzą prąd elektryczny. Substancje, o takich właściwościach nazywamy elektrolitami. Pod wpływem wody elektrycznie obojętne cząsteczki kwasów rozpadają się na jony. Proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem wody nazywamy dysocjacją elektrolityczną. Jony obdarzone ładunkiem dodatnim to kationy, a jony obdarzone ładunkiem ujemnym to aniony. Teorię, która tłumaczy zachowanie się elektrolitów w wodzie opracował szwedzki uczony Svante Arrhenius. Zgodnie z jego teorią podczas rozerwania wiązania w cząsteczce kwasu atom wodoru zostaje pozbawiony elektronu walencyjnego  - powstaje kation wodoru. Elektron walencyjny wodoru zostaje przy tzw. reszcie kwasowej - powstaje anion reszty kwasowej. 

Nazwy i wzory reszt kwasowych najważniejszych kwasów przedstawia tabela

nazwa kwasu wzór kwasu wzór anionu nazwa anionu
chlorowodorowy (solny) HCl Cl- chlorkowy
siarkowodorowy H2S S2- siarczkowy
siarkowy (VI) H2SO4 SO42- siarczanowy (VI)
azotowy (V) HNO3 NO3- azotanowy (V)
fosforowy (V) H3PO4 PO43- fosforanowy (V)
 

Dysocjację kwasu solnego można zapisać:

HCl -> H+ + Cl-

    W wyniku dysocjacji powstaje kation wodorowy i anion chlorkowy
Dysocjacja kwasu siarkowego (VI) przebiega podobnie, lecz w tym przypadku powstają dwa kationy wodoru i jon siarczanowy (VI).
H2SO4 -> 2 H+ + SO42-

    Tak więc kwasami nazywamy substancje , które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodorowe i aniony reszt kwasowych. Jony H+ są odpowiedzialne za kwaśny odczyn  kwasów.